Ochrana osobních údajů

 

STEINEX a. s. je právnická osoba zřízená za účelem podnikání v oblasti vymezené činnosti. STEINEX a. s. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). STEINEX a. s. je správcem osobních údajů.

 

Kontaktní adresa správce:

STEINEX a. s., Mojmírovo nám. 31/20, 612 00 Brno, info@steinex.cz, tel.: +420 541 212 065, datová schránka: rasmm9b

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Dr. Martin Reissner, poverenec_oou@steinex.cz, tel.: +420 541 212 065

 

STEINEX a. s. na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mojmírovo nám. 31/20, 612 00 Brno, telefon: +420 541 212 065, poverenec_oou@steinex.cz

 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje. V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pořádaných akcí pořádaných firmou STEINEX a. s. (např. dny otevřených dveří, vernisáže nových zařízení, linek, hal, výrobků atd., konference, vzdělávací, kulturní, sportovní nebo benefiční akce), je nutné zveřejnit vždy před zahájením akce na webových stránkách organizace, na pozvánce a fyzicky vyvěsit před vstupem do prostor, kde se akce pořádá:

 

V rámci akce (doplnit název akce) pořádané firmou STEINEX a. s. budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. STEINEX a. s. nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.